Jak przebiegają studia na kierunku psychologii?

Jak przebiegają studia na kierunku psychologii?

Psychologia jest chyba jedną z najbardziej pociągających dziedzin edukacji. Mamy niezliczoną ilość jej odmian: rozwojowa, społeczna, ogólna. Tak de fakto każda z nich mimo, że różni się od siebie, ma pewien element wspólny. W ogólności, bowiem, psychologia para się mechanizmami zachodzącymi w psychice człowieka, jego zachowaniami i tym, co leży u ich fundamentów.

Na pewno w toku studiów magisterskich nie zgłębimy całego jej bezmiaru, ale możemy zasmakować trochę w tym niezwykłym obszarze wiedzy o człowieku. W gruncie rzeczy pomaga ona poznać samych siebie z całkiem innego, naukowego punktu widzenia, a nawet zrozumieć w sobie to, czego do tej pory nie rozumieliśmy. Psychologia to dyscyplina naukowa mająca swe korzenie w starożytnej Grecji.  Samo słowo składa się z dwóch członów słów greckich, pomimo iż samo słowem greckim nie jest. Dusza – psyche, nauka – logos, czyli nauka o duszy. I tym właśnie będą się zajmować studenci, a później absolwenci kierunku, jakim jest Psychologia.

Same studia przebiegają w systemie jednolitym. Rozumie się to tak, iż do III semestru studiów, przeprowadzane są zajęcia obejmujące podstawowy kanon wiedzy psychologicznej. Od III do IV semestru wprowadzane są przedmioty kierunkowe. Pozostałe semestry to realizacja przedmiotów specjalnościowych i specjalizacyjnych. Studenci biorą również udział w zajęciach w ramach psychologii stosowanej, ma to na celu zdobycie kwalifikacji praktycznej. Odróżnia się przede wszystkim takie specjalizacje jak: Psychologia Kliniczna, Psychologia Rodzaju, Psychologia Dzieci i Młodzieży, Psychologia Rodziny, Psychologia Organizacji i Administrowania, Patologie Społeczne i Psychologia Sądowo-Penitencjarna , a oprócz tego Psychologia Międzykulturowa. Studia ukończą się obroną dyplomu i zdobyciem tytułu magistra.

Psychologia daje swym absolwentom podstawy edukacji teoretycznej i empirycznej w zakresie kluczowych działów psychologii, logiki, socjologii, psychopatologii, wiedzy o biologicznych wyznacznikach zachowań. Absolwent ma wiedzę pozwalającą na wyjaśnianie zjawisk i procesów społecznych oraz dodatkowo uwarunkowań zmian społecznych, posługuje się nowoczesnymi metodami i technikami – zarówno jakościowymi, jak ilościowymi. Zdobywa kwalifikacje praktyczne w zakresie doradztwa i samodzielnych działań. Przygotowany jest do zawodu psychologa w placówkach zdrowia, oświaty, instytucjach państwowych i samorządowych, zawodu dziennikarza, tudzież w innych organizacjach i przedsiębiorstwach, a też w swoich gabinetach psychologicznych.