Koszty stałe i zmienne – jak je obniżyć?

Koszty stałe i zmienne – jak je obniżyć?

Drogą do sukcesu w biznesie jest z jednej strony zwiększanie płynących z działalności zysków a z drugiej – zmniejszenie kosztów jej prowadzenia. Jak obniżyć koszty prowadzenia firmy? Odpowiadamy poniżej!

Czym są koszty uzyskania przychodu?

Zacznijmy od zdefiniowania podstawowego z punktu widzenia niniejszego artykułu pojęcia, tj. “koszty uzyskania przychodu”.

W rozumieniu księgowości i Nauk o finansach koszty uzyskania przychodu to koszty, które przedsiębioca musi ponieść w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu. Aby koszty te zostały uznane za koszty podatkowe, stanowiące podstawę do odliczeń od podatku, muszą one być:

 • związane z prowadzoną działalnością,
 • prawidłowo udokumentowane (np. fakturą na dane firmowe),
 • nie mogą znajdować się w grupie kosztów wymienionych przez polskiego ustawodawcę w art. 23 ustawy o PIT.

Tak zdefiniowane koszty przychodu możemy dzielić według wielu kryteriów podziału. Jednym z najczęściej stosowanych jest podział na będące tematem niniejszego tekstu koszty stałe i koszty zmienne.

Koszty stałe i koszty zmienne – czym są?

Zacznijmy od wyjaśnienia, co wlicza się w koszty stałe.

Czym są koszty stałe?

Koszty stałe to ta grupa kosztów, których wielkość nie ulega zmianie wraz ze zmianą wielkości produkcji. Koszty te są zależne jedynie od warunków makroekonomicznych i prawnych – co oznacza, że nie są bezwględnie niezmienne w czasie. Nie można ich jednak w prosty sposób zmniejszyć lub zwiększyć, manipulując wielkością produkcji.

Przykładem kosztów stałych są:

 • czynsze za najem budynków i placów,
 • ubezpieczenia działalności,
 • podatki, których wielkość jest niezależna od przychodów firmy (np. podatki od posiadanych przez nią nieruchomości),
 • odpisy amortyzacyjne maszyn.

Przejdźmy teraz do krótkiego objaśnienia, co można wliczyć w koszty zmienne.

Czym są koszty zmienne?

Są to wszystkie te koszty, których wielkość jest związana bezpośrednio z produkcją. Wysokość tych kosztów jest wprost proporcjonalna do jej wielkości (wraz z jej wzrostem koszty zmienne rosną, a z jej spadkiem zmniejszają się).

Przykłady kosztów zmiennych to:

 • roboczogodziny pracowników produkcji,
 • nakłady na towary, materiały produkcji i surowce,
 • koszty energii.

Jak zmniejszyć koszty stałe i zmienne?

Zrozumienie natury kosztów stałych i zmiennych sprawia, że o wiele łatwiej jest udzielić odpowiedzi na pytanie tytułowe niniejszego tekstu.

W przypadku kosztów zmiennych najprostszą drogą do ich zmniejszenia będzie zmniejszenie samej produkcji. Jak jednak uzyskać zmniejszenie kosztów zmiennych bez zmniejszenia wielkości produkcji?

Dające natychmiastowe skutki sposoby na zmniejszenie kosztów zmiennych to:

 • lepsze zarządzanie posiadanymi zasobami materialnymi (zwłaszcza wykorzystywanymi w procesie produkcji surowcami i materiałami),
 • profesjonalna kadra pracownicza, której potencjał jest w pełni wykorzystywany (np. przez słuchanie pomysłów pracowników),
 • oszczędzanie energii,
 • optymalizacja procesu produkcji (np. na skutek unowocześnienia parku maszynowego).

Z kolei czynnikami pozwalającymi w największym stopniu ograniczyć koszty stałe są:

 • zmiany stosowanych technologii (np. automatyzacja procesów, zakup energooszczędnych maszyn).
 • zmiany organizacji przedsiębiorstwa (np. usprawnienie obiegu dokumentów, zmniejszenie biurokracji).

Warto zastanowić się, w jaki sposób wykorzystać te z konieczności ogólne porady do zmniejszenia kosztów prowadzenia Twojej firmy. Pamiętaj, że każde zmniejszenie tych kosztów oznacza większy zysk dla Ciebie!